تماس با ما

آدرس دبیرخانه: کرمان، بزرگراه امام خمینی، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بیمارستان تخصصی دامپزشکی، دفتر دبیرخانه دهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران

تلفن و دورنگار دبیرخانه : 33257104 - 034


ایمیل آدرس : kermanvet10@conf.uk.ac.ir

کد پستی: 7616914111

صندوق پستی: 133 - 76169

حمایت کنندگان
سایت های مرتبط
کرمان-بزرگراه امام خمینی-میدان پژوهش-دانشگاه شهید باهنر کرمان-دانشکده دامپزشکی
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق