معرفی گردهمایی
دهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی در 14 محور شامل هـوشـبری و جراحـی دامپـزشکـی، بیماری هـای داخلـی دامهـای بـزرگ، بیماری هـای داخلـی دامهـای کوچک، بیماری هـای تولید مثـل و مـامـایی، فناوری های نوین تولیدمثل، تصویربرداری و رادیولوژی دامپزشکی، کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی، بهـداشـت و بیمـاری هـای طـیــور، بهداشت و بیماری های آبزیان، بیماری های مشترک نوپدید و بازپدید انسان و دام، اپیـدمیـولـوژی بالیـنی ، بیماریهای حیات وحش و حیوانات اگزوتیک، طب مکمل دامپزشکی و  مدیریت بهداشت و پرورش دام و طیور با حضور صاحب نظران و استادان برجسته و چهره های ماندگار دامپزشکی سراسر کشور، توسط دانشکده دامپزشکی کرمان  در24 و 25 بهمن ماه 1396 برگزار می شود. دیار کریمان، دیاری که به میزبانی شهرت دارد و لقب مشهور مردمان شهرش نجابت، کرامت و بخشندگی است، منتظر قدوم سبز و مبارک همه محققین و پژوهشگران عرصه دامپزشکی است 
حمایت کنندگان
سایت های مرتبط
کرمان-بزرگراه امام خمینی-میدان پژوهش-دانشگاه شهید باهنر کرمان-دانشکده دامپزشکی
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق