محور های گردهمایی
هـوشـبری و جراحـی دامپـزشکـی
بیماری هـای داخلـی دامهـای بـزرگ
بیماری هـای داخلـی دامهـای کوچک  
بیماری هـای تولید مثـل و مـامـایی
فناوری های تولید مثل
تصویربرداری و رادیولوژی دامپزشکی
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
بهـداشـت و بیمـاری هـای طـیــور
بهداشت و بیماری های آبزیان
بیماری های مشترک نو پدید و باز پدید  
اپیـدمیـولـوژی بالیـنی
بیماری های حیات وحش و حیوانات اگزوتیک
طب مکمل
مدیریت بهداشت و پرورش دام و طیور

حمایت کنندگان
سایت های مرتبط
کرمان-بزرگراه امام خمینی-میدان پژوهش-دانشگاه شهید باهنر کرمان-دانشکده دامپزشکی
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق