کمیته علمی

اعضا کمیته علمی

1-دکتر محمد قلی نادعلیان، متخصص بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، استاد ممتاز بازنشسته گروه علوم درمانگاهی، دانشکده  دامپزشکی دانشگاه تهران
2- دکتر غلامرضا عبدالله پور، متخصص بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده  دامپزشکی دانشگاه تهران
3- دکتر محمد رحیم حاجی حاجیکلایی، متخصص بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی شهید چمران اهواز
4- دکتر غلامعلی کجوری، متخصص بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی شهرکرد
5- دکتر کامران شریفی،متخصص بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی فردوسی مشهد
6 - دکتر مهرداد پور جعفر، متخصص بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
7 - دکتر مهدی محبی فانی، متخصص بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، استاد گروه مدیریت بهداشت دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

8 - دکتر آرش امیدی، متخصص بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، استاد گروه مدیریت بهداشت دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

9 - دکتر علی حاج محمدی، متخصص بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

10- دکتر علی اصغر مظفری، متخصص بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

11 - دکتر احسان اله سخائی، متخصص بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

12-دکترامیر سعید صمیمی، متخصص بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

13-دکتر شهرام جمشیدی ، متخصص بیماریهای داخلی دامهای کوچک، استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

14- دکتر سید جاوید آل داوود، ، متخصص بیماریهای داخلی دامهای کوچک، دانشیار گروه علوم درمانگاهی،دانشکده  دامپزشکی دانشگاه تهران، 

15- دکتر جواد خوش نگاه، متخصص بیماریهای داخلی دامهای کوچک،  دانشیار گروه علوم درمانگاهی،دانشکده  دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد،

16- دکتر داریوش شیرانی ، متخصص بیماریهای داخلی دامهای کوچک، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران،

17- دکتر امیر رستمی، متخصص بیماریهای داخلی دامهای کوچک، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران،

18-دکتر عبدالعلی ملماسی، متخصص بیماریهای داخلی دامهای کوچک، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران،

19- دکتر بهارک اختردانش، متخصص بیماریهای داخلی دامهای کوچک، استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده  دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

20- دکتر مهدی صابری، متخصص بیماریهای داخلی دامهای کوچک، استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

21- دکتر مهدیه رضایی متخصص بیماریهای داخلی دامهای کوچک، استادیارگروه علوم درمانگاهی، دانشکده  دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

22- دکتر سید مهدی نصیری، متخصص کلینیکال پاتولوژی، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

23- دکتر مهدی جهان تیغ،  متخصص کلینیکال پاتولوژی، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

24- دکتر شهریار دبیری، ، متخصص پاتولوژی، استاد گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

25-دکتر محمد زمانی، متخصص کلینیکال پاتولوژی، استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهتر کرمان

26- دکتر حسن شریفی، متخصص کلینیکال پاتولوژی، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز

27- دکتر همایون بابایی، متخصص مامایی و بیماریهای تولیدمثل، استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

28-- دکتر جلیل آبشناس، متخصص مامایی و بیماریهای تولیدمثل، دانشیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

29- دکتر مرتضی آقامیری، متخصص مامایی و بیماریهای تولیدمثل، استادیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

30- دکتر مسعود ایمانی، متخصص مامایی و بیماریهای تولیدمثل، استادیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

31- دکتر نیما فرزانه، متخصص مامایی و بیماریهای تولیدمثل ، دانشیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

32- دکتر آرش خردمند، متخصص مامایی و بیماریهای تولیدمثل ،استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

33- دکتر روزعلی باتوانی، متخصص مامایی و بیماریهای تولیدمثل، استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

34- دکتر سید نورالدین نعمت الهی ماهانی، استادگروه آناتومی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

35- دکتر ابوالفضل شیرازی، استاد گروه جنین شناسی و آندرولوژی پژوهشگاه ابن سینا و پژوهشکده فناوری جنین دام دانشگاه شهرکرد

36- دکتر حاجیان، استادیار گروه بیوتکنولوژی تولید مثل مرکز تحقیقات رویان اصفهان

37-دکتر ایرج نوروزیان،  متخصص جراحی دامپزشکی، استاد بازنشسته  دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

38-دکتر سیف الله دهقانی،  متخصص جراحی دامپزشکی، استاد بازنشسته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

39-دکتر فرشید صراف زاده رضایی، متخصص جراحی دامپزشکی، استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

40-دکتر احمدرضا محمد نیا،  متخصص جراحی دامپزشکی، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد

41-دکتر محمد مهدی دهفان، متخصص جراحی دامپزشکی، استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

42-دکتر سید مهدی قمصری، متخصص جراحی دامپزشکی، استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

43-دکتر ناصر وصال، متخصص جراحی دامپزشکی، استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز

44-دکتر عبدالحمید میمندی پاریزی،  متخصص جراحی دامپزشکی، استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

45-دکتر علی بنی آدم،  متخصص جراحی دامپزشکی، استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهید چمران اهواز

46-دکتر محمد مهدی مولایی،  متخصص جراحی دامپزشکی، استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

47- دکتر محمد مهدی علومی، متخصص جراحی دامپزشکی، استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

48- دکتر امید آذری. متخصص جراحی دامپزشکی، استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

49- دکتر محمود صالحی، متخصص طیور، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

50- دکتر هادی توکلی، متخصص طیور، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

51-دکتر حسن شیبانی، مربی بخش طیور گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

52- دکتر کرامت اساسی، متخصص طیور، استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

53- دکتر منصور بنانی دانشیار بخش بیماری های باکتریایی، انگلی و قارچی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کرج

54 - دکتر مراد رحیمی، متخصص طیور، دانشیارگروه علوم درمانگاهی ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی کرمانشاه

55- ا دکتر علیرضا غدیری،  متخصص رادیولوژی، استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی،  دانشگاه شهید چمران اهواز

56-دکتر سارنگ سروری، متخصص رادیولوژی، دانشیار گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی‌دانشگاه تهران

57-دکتر‌مجید‌مسعودی فرد‌، متخصص رادیولوژی، دانشیار گروه جراحی و رادیولوژی ، دانشکده دامپزشکی‌دانشگاه تهران

58-.دکتر محمد ملازم متخصص رادیولوژی، استادیارگروه جراحی و رادیولوژی ، دانشکده دامپزشکی‌دانشگاه تهران

59- دکتر داریوش وثوق، متخصص رادیولوژی، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی‌دانشگاه شهید باهنر کرمان

60-دکتر حمید شریفی، متخصص اپیدمیولوژی، دانشیار گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي كرمان

61- دکتر حسام الدین اکبرین، متخصص اپیدمیولوژی، استادیار بخش اپیدمیولوژی و بیماریهای مشترک، گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

62- دکتر حسین رشیدی، متخصص اپیدمیولوژی، مدیرکل دامپزشکی استان کرمان

63-دکتر محمد رضا افلاطونیان، متخصص اپیدمیولوژی، رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
64 - دکتر احسان مصطفوی، متخصص اپیدمیولوژی دانشیار بخش اپیدمیولوژی و آمار زیستی انستیتوپاستور ایران

65- دکتر ایرج شریفی، متخصص انگل شناسی، استاد گروه انگل‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

66-دکتر محمد حسین رادفر، متخصص انگل شناسی، استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی،‌دانشگاه شهید باهنر کرمان

67-دکتر سعید رضا نورالهی فرد، متخصص انگل شناسی، استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی‌،دانشگاه شهید باهنر کرمان

68-دکتر محمد میرزایی، متخصص انگل شناسی، استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی‌،دانشگاه شهید باهنر کرمان

69- دکتر رضا قنبرپور، متخصص میکروبیولوژی، استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی،‌دانشگاه شهید باهنر کرمان

70- دکتر محمد خلیلی، متخصص میکروبیولوژی، استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی‌،دانشگاه شهید باهنر کرمان

71-دکتر مهدی گلچین، متخصص ایمنولوژی، دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی،‌دانشگاه شهید باهنر کرمان
72-دکتر مازیار جاجرمی، متخصص باکتری شناسی، استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی،‌دانشگاه شهید باهنر کرمان
73 - دکتر مهرناز راد ، متخصص باکتری شناسی ، دانشیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

74- دکتر رضا خیراندیش،متخصص پاتولوژی، استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی‌،دانشگاه شهید باهنر کرمان

75- دکتر امین درخشانفر، متخصص پاتولوژی، استاد و ریاست مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی، دانشگاه علوم پزشكي شيراز

76- دکترشهرزاد عزیزی، متخصص پاتولوژی، دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی‌،دانشگاه شهید باهنر کرمان

77-دكتر اميرپرويز سلاطي، متخصص آبزیان، دانشيارگروه شيلات، دانشكده منابع طبيعي دريا، دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

78- دكتر سيد سعيد ميرزرگر، متخصص آبزیان، دانشيار گروه بهداشت و بيماريهاي آبزيان، دانشكده دامپزشكي تهران

79-دكتر هومن رحمتي، متخصص آبزیان، استاديار گروه بهداشت و بيماريهاي آبزيان، دانشكده دامپزشكي تهران

80- دكتر مهدي سلطاني، متخصص آبزیان، استاد گروه بهداشت و بيماريهاي آبزيان، دانشكده دامپزشكي تهران

81 - دکتر امیر ستاری، متخصص آبزیان، استاديار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشكده دامپزشكي دانشگاه شهید باهنرکرمان

82 - دکتر عبدالغفار اونق ، دانشیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه


حمایت کنندگان
سایت های مرتبط
کرمان-بزرگراه امام خمینی-میدان پژوهش-دانشگاه شهید باهنر کرمان-دانشکده دامپزشکی
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق