کمیته اجرایی
دبیر اجرایی: دکتر داریوش وثوق
مسئول دبیر خانه: دکتر محمد فرج لی عباسی
حمایت کنندگان
سایت های مرتبط
کرمان-بزرگراه امام خمینی-میدان پژوهش-دانشگاه شهید باهنر کرمان-دانشکده دامپزشکی
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق